Algemene voorwaarden

1. TOEPASSING- Deze Algemene Verkoopvoorwaarden maken deel uit van alle koopovereenkomsten en van alle daaruit voortvloeiende en/ of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen de Meubel Koper en Intergem Belgium BVBA, gevestigd te 9030 Gent aan de Marcus van Vaernewijckstraat 21, gekend bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met het ondernemingsnummer 0534.758.822, hierna genoemd bij haar handelsnaam “FRENTLIFE”, als verkoper, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede van alle door FRENTLIFE uitgebrachte aanbiedingen, prijslijsten, bestekken, offertes en/ of orderbevestigingen. Van deze algemene verkoopvoorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken met wederzijdse toestemming van beide partijen. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

2. HOEDANIGHEID -De Meubel Koper verklaart bij het aangaan van de Koopovereenkomst eigenaar, beheerder of houder van het vruchtgebruik te zijn van het onroerend goed alwaar de meubelen, lichtpunten en/of gordijnen zullen worden ondergebracht.

3. TARIEVEN- Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen, zijn de prijzen, condities en betalingsvoorwaarden weergegeven op de prijslijsten, offertes, bestelbon en/ of factuur, vast en onaanpasbaar.

4. LEVERING- De levering geschiedt op het adres en op de uiterlijke datum weergegeven in de Koopovereenkomst en vereist de ondertekening van een leveringsnota door de Meubel Koper. Een levering wordt voorafgegaan door een melding van levering.

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De Meubel Koper verplicht zich tot het in ontvangst nemen van de goederen op datum van levering. De Meubel Koper staat ervoor in dat de meubelen, lichtpunten en/of gordijnen kunnen geplaatst worden en zulks met betrekking tot toegang tot de lokalen, afmetingen, etc. Vertraging in de uitvoering kan enkel worden ingeroepen bij bewezen zware fout van FRENTLIFE en kan nooit, behoudens indien anders overeengekomen, aanleiding geven tot een verbreking van de overeenkomst, noch tot het recht op een vergoeding. Vanaf de levering draagt de Meubel Koper alle risico's met betrekking tot de gekochte goederen. Levering en afhalingen geschiedt uitsluitend op werkdagen en wel tijdens kantooruren.

5. INSTALLATIE-Indien bepaalde meubelen, lichtpunten en/of gordijnen in muren, vloeren, plafonds of elders dienen te worden vastgemaakt of geïnstalleerd, gebeuren deze werken overeenkomstig het hiertoe tussen FRENTLIFE en de Meubel Koper overeengekomen bestek. De Meubel Koper staat ervoor in dat de installatiewerken kunnen plaatsvinden, zulks met betrekking tot toegang tot het onroerend goed, beschikbaarheid van de ruimte en plaats waar de installatie dient te gebeuren, etc.

De Meubel Koper maakt aan FRENTLIFE voor aanvang van de installatiewerken alle nodige plannen van het onroerend goed over m.b.t. locaties van leidingen, bedrading, etc. alsook enige andere voor de installatiewerken relevante informatie m.b.t. het onroerend goed. In geen geval kan FRENTLIFE aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van de niet-naleving door de Meubel Koper van deze verplichting.

FRENTLIFE is gerechtigd om de installatiewerken geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren door een of meerdere onderaannemers. FRENTLIFE waakt erover dat de betrokken onderaannemers alle wettelijke en reglementaire verplichtingen naleven.

FRENTLIFE verbindt zich ertoe de in het bestek opgenomen installatieplanning en -termijn te respecteren. Indien de vooropgestelde termijn, om reden van meerwerken of om welke andere reden dan ook, overschreden dient te worden, zal FRENTLIFE de Meubel Koper hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Bij gebrek aan verzet van de Meubel Koper binnen de door FRENTLIFFE aangegeven termijn, wordt de Meubel Koper geacht met de nieuwe termijn akkoord te gaan.

Wanneer de installatiewerken voltooid zijn, nodigt FRENTLIFE schriftelijk de Meubel Koper uit om tot gunning van de oplevering over te gaan. Enige zichtbare gebreken bij de installatie zijn gedekt door de gunning van de oplevering. Vanaf de oplevering draagt de Meubel Koper alle risico's met betrekking tot de geïnstalleerde meubelen, lichtpunten en/of gordijnen.

6. PRIJS- De koopprijs is deze zoals op het bestek vermeld. Dit bedrag is inclusief BTW, inclusief kosten van vervoer en levering en inclusief de kosten voor installatiewerken. De koopprijs zal voorwerp uitmaken van een factuur of meerdere facturen van FRENTLIFE aan de Meubel Koper en dient binnen de in de factuur of facturen vooropgestelde termijn voldaan te worden op rekening van FRENTLIFE.

Indien gedurende de uitvoering, door één of andere omstandigheid, meerwerken dienen uitgevoerd te worden, zal FRENTLIFE, vooraleer deze werken aan te vatten, de Meubel Koper hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, met bijgaande prijsberekening. Bij gebrek aan verzet van de Meubel Koper binnen de door FRENTLIFE aangegeven termijn, wordt de Meubel Koper geacht met het prijsvoorstel akkoord te gaan.

7. ONTBINDING - Bij gebrek aan volledige betaling van de koopprijs en/of de prijs voor de installatiewerken binnen de vooropgestelde betalingstermijn, zal van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsintrest van 1% per iedere begonnen maand verschuldigd zijn. De Meubel Koper zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 250 EUR dienen te betalen, zulks onverminderd het recht van FRENTLIFE om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Alle door FRENTLIFE gemaakte inningskosten teneinde betaling te bekomen van de onbetaald gebleven bedragen zullen afzonderlijk aan de Meubel Koper worden aangerekend.

FRENTLIFE behoudt zich bij gebrek aan betaling van de koopprijs en/of de prijs voor de installatiewerken binnen de vooropgestelde betalingstermijn bovendien het recht voor de Koopovereenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval zal FRENTLIFE de Meubel Koper schriftelijk op de hoogte stellen van de ontbinding van de overeenkomst alsook van de uitoefening van het eigendomsvoorbehoud conform artikel 8.

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD- De meubelen, lichtpunten en/of gordijnen blijven eigendom van FRENTLIFE tot volledige betaling van de koopprijs en de prijs voor de installatiewerken vermeld in artikel 6.

Indien meubelen, lichtpunten en/of gordijnen bij toepassing van artikel 5 in muren, vloeren, plafonds of elders dienen te worden vastgemaakt of geïnstalleerd, en daarbij in het onroerend goed geïncorporeerd worden, wordt de Meubel Koper, in uitdrukkelijke afwijking van de artikelen 525 en 553 van het Burgerlijk Wetboek slechts eigenaar van deze meubelen, lichtpunten en/of gordijnen vanaf het moment van algehele betaling.

Indien meubelen, lichtpunten en/of gordijnen bij toepassing van artikel 5 in muren, vloeren, plafonds of elders dienen te worden vastgemaakt of geïnstalleerd, en FRENTLIFE de overeenkomst ontbindt conform artikel 7, zal zij deze meubelen, lichtpunten en/of gordijnen na de ontbinding van de overeenkomst verwijderen. FRENTLIFE zal de Meubel Koper schriftelijk verwittigen wanneer de verwijdering zal plaatsvinden, en de Meubel Koper staat ervoor in dat de verwijderingswerken kunnen plaatsvinden, zulks met betrekking tot toegang tot het onroerend goed, beschikbaarheid van de ruimte en plaats waar de verwijdering dient te gebeuren, etc.

De kosten van deze verwijderingswerken zijn volledig ten laste van de Meubel Koper. De Meubel Koper dient zelf in te staan voor de uitvoering en kosten van herstellingen van schade aan het onroerend goed die uit deze verwijderingswerken volgt.

9. GARANTIE- Voor de door FRENTLIFE geleverde meubelen, lichtpunten en/of gordijnen geldt een waarborg voor verborgen gebreken gedurende een periode van zes maanden, behoudens, indien toepasselijk, de dwingende bepalingen van artikel 1649bis tot 1649octies van het Burgerlijk Wetboek, voor zover:

  1. het gebrek de meubelen, lichtpunten en/of gordijnen in ernstige mate ongeschikt maakt voor het gebruik, waarvoor ze gewoonlijk bestemd zijn of voor het speciale gebruik dat uitdrukkelijk schriftelijk werd overeengekomen bij het aangaan van de overeenkomst;
     
  2. de meubelen, lichtpunten en/of gordijnen op normale wijze werden gebruikt, of minstens in de bijzondere omstandigheden die uitdrukkelijk schriftelijk werden overeengekomen bij het aangaan van de overeenkomst;
     
  3. de gebreken aan FRENTLIFE werden gemeld bij aangetekend schrijven binnen redelijke termijn nadat het gebrek werd ontdekt of had moeten ontdekt worden.

Alleszins is de waarborg beperkt tot de kosteloze reparatie (onderdelen en werkuren), hetzij de vervanging van de gebrekkige meubelen, lichtpunten en/of gordijnen. Dit kan geen aanleiding geven tot de ontbinding van de overeenkomst of het door FRENTLIFE betalen van schadevergoeding, om welke reden dan ook.

De door FRENTLIFE verstrekte garantie vervalt indien de Meubel Koper de meubelen, lichtpunten en/of gordijnen zelf poogt te herstellen of deze bij een derde aanbiedt ter herstelling of laat herstellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FRENTLIFE.

De door FRENTLIFE verstrekte waarborg voor gebreken strekt zich niet verder uit dan de waarborg die de door de leveranciers van FRENTLIFE wordt verstrekt behoudens, indien toepasselijk, de dwingende bepalingen van artikel 1649bis tot 1649octies van het Burgerlijk Wetboek.

10. AANSPRAKELIJKHEID- Behoudens hetgeen in huidige voorwaarden werd beschreven in verband met de zichtbare gebreken en de garantie, kan FRENTLIFE slechts aansprakelijk gesteld worden voor zover een zware fout of opzet van haarzelf of haar aangestelden zou bewezen worden en, ingeval van betrokkenheid van derden, slechts in de mate dat het aandeel van FRENTLIFE in de aansprakelijkheid bewezen wordt.

Indien de aansprakelijkheid van FRENTLIFE of haar aangestelden bewezen zou zijn, wordt deze aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade van de schadelijder, met uitsluiting van alle indirecte schade, zoals, maar niet beperkt tot, de gederfde winst, de financiële of commerciële verliezen, productieverlies, de verhoging van de algemene onkosten, de verhoogde administratiekosten, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van contracten, de immateriële schade en het verlies aan cliënteel.

In ieder geval is ingeval van aansprakelijkheid de gehoudenheid van FRENTLIFE beperkt tot een maximumbedrag van 1.000 EUR.

11. OVERMACHT- Indien FRENTLIFE de verplichtingen uit Koopovereenkomst en alle daaruit voortvloeiende en/ of daarmee samenhangende overeenkomsten met de Meubel Koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van overmacht, staking, lock out, oproer, mobilisatie, technische panne, uitputting van de voorraad, brand, epidemie, (ernstige) ziekte, overstroming, natuurrampen, overheidsmaatregelen, faillissement van leveranciers, overval, onvermijdbare defecten in de productieketen, etc. dan worden haar verplichtingen opgeschort tot op het ogenblik dat FRENTLIFE alsnog in staat is haar verbintenissen na te komen. In blijvend geval van overmacht heeft FRENTLIFE het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk te beëindigen, zonder dat hierdoor recht op enige vorm van schadevergoeding ontstaat in hoofde van de Meubel Koper.

12. NIETIGHEID- Wanneer één van de clausules opgenomen in deze algemene voorwaarden nietig of ongeldig wordt bevonden, laat dit het bestaan en de geldigheid van de overige clausules onverkort.

13. TOEPASSELIJK RECHT - BEVOEGDHEID- Het Belgisch recht is van toepassing op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarvan zij deel uitmaken. Alle geschillen die uit of met betrekking tot deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarvan zij deel uitmaken, zullen ter beslechting worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent.